Condicions d'ús


BASES GENERALS PER A LA UTILITZACIÓ DE LA TARGETA CIUTADANA DE CASTELLÓ DE LA PLANA


​​​​​​​La Targeta Ciutadana és un nou servei municipal a la disposició de la ciutadania de Castelló de la Plana per a la unificació i facilitació de serveis municipals que es regula per les bases següents:
 

Article 1. Objecte

Aquestes bases generals tenen per objecte regular el procediment per a la utilització de la Targeta Ciutadana de Castelló de la Plana, d'ara en avant TCCS, incloent-hi la seua sol·licitud, expedició i ús.


​​​​​​​​​Article 2. Targeta Ciutadana de Castelló de la Plana

L'Excel·lentíssim Ajuntament de Castelló de la Plana (d'ara en avant Ajuntament) posa a la disposició de les persones usuàries la Targeta Ciutadana de Castelló de la Plana, amb caràcter personal i intransferible, que permet al seu titular relacionar-se amb l'Ajuntament i amb els prestadors de serveis públics municipals integrats en aquesta.

La TCCS és propietat de l'Ajuntament.

Es prohibeix expressament a la persona usuària transmetre a tercers la seua TCCS o permetre el seu ús per una persona diferent de la que figura com a titular en la TCCS.

La Targeta Ciutadana és un document polivalent, útil per a l'ús de determinats serveis municipals. El seu objectiu és facilitar un suport únic per a l'accés als serveis municipals integrats en la TCCS, de manera que s'unifiquen tots els suports existents, acostant així els serveis digitals a la ciutadania.

L'emissió de la TCCS no suposarà, per si mateixa, l'anul·lació d'altres targetes preexistents i no serveix, en cap cas, com a mitjà d'identificació.


Article 3. Modalitat i formats de TCCS
​​​​​​​

S'estableix com a única modalitat de TCCS: la bàsica o targeta de proximitat, sense contacte, amb la mateixa tecnologia que les targetes Móbilis del Transport Metropolità de Castelló de la Plana, per al funcionament de les quals només fa falta aproximar la targeta al dispositiu lector apropiat.

La TCCS pot tindre un format físic o un format virtual a través d'una app de Targeta Ciutadana o del web de Targeta Ciutadana per a telèfons intel·ligents iOS i Android.


Article 4. Ús de la targeta TCCS

La TCCS permet diferents usos i serveis, per la qual cosa l'accés i utilització d’aquesta atribueix a la persona sol·licitant la condició d'usuària d'acord amb les bases generals per a la utilització de la TCCS, així com les condicions d'ús dels serveis individualitzadament.

La TCCS permet:

    • La càrrega i utilització de títols o abonaments de caràcter general del servei de transport metropolità de Castelló de la Plana (Abonament 10 o Abonament 30), sent ampliable a la resta de tipologies d’abonaments.

    • La utilització del servei de lloguer de bicicletes Bicicas, prèvia alta i pagament del servei en el sistema Bicicas.

    • La utilització dels serveis dels centres de lectura pública, de qualsevol biblioteca municipal de Castelló de la Plana i de qualsevol centre pertanyent a la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.

Amb posterioritat, l'Ajuntament podrà ampliar les funcionalitats de la Targeta Ciutadana, a mesura que s’hi integren nous serveis, per a permetre, per exemple:

  • L'ús de les instal·lacions esportives municipals.
  • La participació en campanyes i promocions municipals.
  • La inscripció a esdeveniments o l’adquisició d'entrades per a aquests.
  • Altres usos a determinar.
     

Article 5. Sol·licitud i recollida de la targeta

5.1. Persones que poden sol·licitar la TCCS i ser-ne usuàries

Tenen dret a sol·licitar l'emissió d'una TCCS i adquirir la condició d'usuària qualsevol persona física des dels 3 anys d'edat i empadronada a la ciutat de Castelló de la Plana.

Les persones menors de 18 anys, empadronades a la ciutat de Castelló de la Plana, poden sol·licitar l'emissió de la targeta i adquirir la condició d'usuària, sempre que compareguen acompanyats de la mare, pare o tutor legal, aportant el DNI del menor, el llibre de família o qualsevol documentació acreditativa de la relació de parentiu o tutoria del mateix.

La persona sol·licitant de la targeta autoritza l'Ajuntament a realitzar totes les comprovacions que resulten imprescindibles per a la verificació de les dades aportades, fent-se responsable de les inexactituds o errors que continguen.


5.2. Documentació que s’ha de presentar junt amb la sol·licitud

       Les persones sol·licitants han d'aportar, junt amb el document de sol·licitud, el DNI/NIF/NIE/passaport. Els menors de 18 anys, a més, han d’anar acompanyats de la seua mare, pare o tutor/a legal i, en cas de no disposar de DNI, han d'aportar el llibre de família o qualsevol document acreditatiu de la relació de parentiu o tutoria.


 5.3. Sol·licitud i recollida de la targeta ciutadana

      5.3.1. La sol·licitud de la TCCS pot tramitar-se per les vies següents:

       a) Presencialment, en les oficines de targeta ciutadana habilitades com a punt d'emissió de la TCCS en els dies i hores d'atenció indicats en el web de la TCCS http://www.castello.es/tarjetaciudadana, situades a l'Ajuntament (plaça Major, 1) i a la Tinència d'Alcaldia del Grau (passeig Bonavista, 28) preferiblement mitjançant cita prèviaque pot obtenir-se en: citaprevia.castello.es, servei d’atenció telefònica 010 o mitjançant whatsapp de cita prèvia amb el número 964 355 101.

       Tota la informació relativa als dos punts d'emissió pot consultar-se en el web de la TCCS http://www.castello.es/tarjetaciudadana

       b) Telemàticament, a través de l'app de targeta ciutadana o del web de la targeta ciutadana.


       5.3.2. La recollida de la TCCS en format físic, independentment de la seua forma de sol·licitud, s'han de recollir de manera presencial per les persones sol·licitants en les oficines de targeta ciutadana, degudament identificades amb el seu DNI/NIE/NIF/passaport.

       Els menors de 18 anys hauran d’anar acompanyats del seu pare, mare o tutor/a legal i aportar el DNI o llibre de família o documents acreditatius de la relació de parentiu o tutoria legal.

       En el moment de la recollida, la persona sol·licitant o el seu representant haurà de signar el document “Contracte Targeta Ciutadana de Castelló”.


       5.3.3. La TCCS en format virtual, requereix també acudir presencialment a les oficines de targeta ciutadana per a la comprovació d'identitat, signatura de contracte d'ús i activació de la targeta.


5.4. Altres tràmits

La ciutadania podrà realitzar qualsevol altre tràmit relacionat amb la Targeta Ciutadana d'informació, reclamació, anul·lació, etc. en qualsevol de les oficines habilitades com a punts d'emissió de la TCCS.


Article 6. Condicions d'ús

1. La targeta té caràcter personal i intransferible i només podrà ser utilitzada pel seu titular.

2. L'ús de la targeta implica l'acceptació de les condicions particulars que regulen cadascun dels serveis reconeguts.

3. No seran vàlides les targetes il·legibles en algunes de les seues dades fonamentals.

4. L'Ajuntament podrà cancel·lar la targeta o l'ús d'algun dels serveis reconeguts, si les condicions que van propiciar-ne l’expedició no es compleixen en els termes establits en el moment de l'emissió o per un ús indegut d'aquesta.

5. Les modificacions o canvis del contracte que es produïsquen seran obligatoris per a les persones usuàries, els quals es comunicaran a través del web de la TCCS. La no acceptació per la persona usuària de les modificacions proposades suposarà la baixa automàtica de la targeta i la pèrdua de la seua condició d'usuària.


Article 7. Preu

L'expedició de la TCCS és gratuïta independentment del format de targeta que se sol·licite.

No obstant això, el duplicat o reposició de la targeta ciutadana tindrà el preu que determine l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes pels documents que expedisca l'Administració municipal a instàncies de part.

El duplicat o reposició de la TCCS només serà gratuïta a instàncies de l'Ajuntament o quan es dega a un mal funcionament d’aquesta per causes de fabricació.


Article 8. Renovació i substitució

1. La TCCS no té data de caducitat; no obstant això, l'Ajuntament de Castelló de la Plana es reserva el dret d'establir aquesta caducitat prèvia informació a les persones usuàries. La caducitat de cada servei dependrà de les condicions d'aquests, per això qualsevol incidència, relacionada directament amb els serveis inclosos en la TCCS haurà de ser resolta per l'entitat que preste el servei afectat.

2. En els supòsits d'extraviament o sostracció de la targeta, la persona titular haurà de comunicar-ho en qualsevol dels punts d'emissió de la TCCS o a través del web de la targeta ciutadana, i posar aquesta informació a la disposició dels proveïdors dels serveis perquè adopten les mesures que estimen oportunes. La targeta extraviada o sostreta serà anul·lada per l'Ajuntament.

3. La persona titular de la targeta podrà sol·licitar la seua reposició o duplicat, per deteriorament o actualització de dades, en qualsevol dels punts d'emissió de la TCCS, mitjançant la corresponent sol·licitud, que haurà d'anar acompanyada de la targeta objecte de substitució.

4. La reposició o duplicat d'una targeta comportarà l'anul·lació automàtica de l'anterior.


Article 9. Característiques de la targeta

La targeta recollirà gràficament les dades següents del seu titular:

• Nom i cognoms.
• Fotografia.
• Número del document identificatiu amb el qual es va sol·licitar la TCCS.

També contindrà altres elements com:

      • Codis identificadors de la targeta.
      • Codi de barres.
      • Codi municipal identificador del ciutadà.

La descripció de la targeta, les seues característiques i el seu disseny, així com la descripció i ubicació dels elements anteriorment esmentats es poden consultar en el web de la TCCS.


Article 10. Protecció de dades

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa les persones usuàries que les dades que figuren en la seua sol·licitud d'emissió de la TCCS seran tractades per l'Ajuntament de Castelló de la Plana amb la finalitat de gestionar el procediment per a la sol·licitud, expedició i ús de la Targeta Ciutadana.

La persona usuària podrà exercir els drets que li confereix la normativa de protecció de dades dirigint-se, en la forma legalment prevista, a qualsevol dels punts d'emissió de la TCCS.

Podrà posar-se en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades per a qualsevol dubte que tinga sobre el tractament de les seues dades de caràcter personal, així com  demanar una ampliació fr la informació relativa a aquest tema en l’adreça següent: dpd@castello.es.

En cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).


Article 11. Resolució de divergències en la interpretació d'aquestes bases
​​​​​​​

Les persones usuàries de la targeta es comprometen a dirimir i resoldre les divergències i discrepàncies que puguen sorgir en la interpretació i execució de les presents bases generals de forma negociada i de comú acord, tractant sempre d'evitar litigis innecessaris.

 

> Versió en PDF