Contacte

contacto informacióTresoreria Municipal

Localització en Geoportal

Funcions

Les funcions de la Tresoreria de les entitats locals són les establides en l'article 196 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals:

1. Són funcions encomanades a la tresoreria de les entitats locals:

  1. Recaptar els drets i pagar les obligacions. (En relació a “Recaptar els drets”, en l'actualitat la Prefectura de Recaptació l'ostenta l'Òrgan de Gestió Tributària, conforme al Reglament Orgànic pel qual es regula l'Òrgan de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Castelló de la Plana publicat en el B.O.P. número 25, de 26 de febrer de 2015.)
  2. Servir al principi d'unitat de caixa, mitjançant la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.
  3. Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per a la puntual satisfacció de les obligacions.
  4. Respondre dels avals contrets.
  5. Realitzar les altres que es deriven o relacionen amb les anteriorment numerades.

Documents

Informes de morositat

 

​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis

No hi ha anuncis vigents