Informació sobre la Corporació Municipal, l'organització de l'Ajuntament, contractacions i costos dels serveis públics, així com informació en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient.

Els següents apartats redirigeixen a una pàgines web segures (https).

Les sol·licituds on-line accedeixen a pàgines segures. Perquè el seu navegador no considere les pàgines com a insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada", i En Google Chrome li advertirà que "El certificat de seguretat del lloc no és de confiança").

Informació organitzada segons la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La informació es proporciona de forma estructurada i fàcilment accessible i és congruent amb l'establit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 

Anar a Llei de Transparència

Estratègia d'implantació i desenvolupament de la Transparència en l'Ajuntament de Castelló.

L'estratègia d'implantació i desenvolupament de la Transparència en l'Ajuntament de Castelló té dos dimensions: interna i externa. La dimensió interna inclou tasques i accions que si bé no són visibles per a la ciutadania, són fonamentals, crítiques i necessàries per a dotar l'Ajuntament de Castelló d'un marc jurídic i normatiu regulador de la Transparència i garantir la validesa i continuïtat temporal de dades i informació que es posaran a disposició dels ciutadans en la dimensió externa.

Document Pla Transparència i Govern Obert.